Wspieramy wynalazców i przedsiębiorców w tworzeniu innowacji

BTM Innovations kompleksowo zarządza procesem zabezpieczenia i przygotowania własności intelektualnej do komercjalizacji. Po nawiązaniu wstępnego kontaktu i zapoznaniu się z technologią BTM przygotowuje podstawową ocenę rynkową projektu, rekomendację jego ścieżki rozwoju oraz wstępną ofertę dalszej współpracy w procesie komercjalizacji.

Zarządzanie własnością intelektualną

Opracowujemy strategię budowy portfela i ochrony własności intelektualnej. Korzystamy z wiedzy naszych ekspertów i kancelarii patentowych współpracujących z BTM. Celem opracowania strategii jest dobór rodzaju ochrony i optymalizacja harmonogramu wdrożenia.

Strategia komercjalizacji

Rozwój technologii to pierwszy krok do rynku. Równie ważna dla sukcesu komercjalizacji jest strategia. Sukces osiągają te start-up’y, które wpisują się w potrzeby rynkowe działając w atrakcyjnym dla rynku modelu biznesowym. Nasi eksperci budują skuteczne strategie wejścia na rynek.

Pozyskanie finansowania

Prowadzimy proces pozyskania finansowania na rozwój i komercjalizację projektów. Wspierane przez nas start-up’y są w większości finansowane przez publiczno-prywatne fundusze inwestycyjne. Pozyskany kapitał jest dodatkowo wzmacniany dotacjami publicznymi.

Jak działamy?

Pierwszy kontakt

BTM nawiązuje współpracę poprzez bezpośredni kontakt z wynalazcami lub poprzez biura transferu technologii działające przy jednostkach naukowych. Podstawą wszelkich działań jest zawarcie umowy partnerstwa w ramach Mazowieckiego Klastra BioTechMed oraz umowy o zachowaniu poufności.

Analiza First Look

W trakcie pierwszego spotkania z twórcą, project manager z zespołu transferu technologii zapoznaje się z historią powstania, istotą i potencjałem zgłoszonej technologii, pomysłu. Celem spotkania jest zrozumienie kluczowych wartości wynalazków, a następnie przeprowadzenie wstępnej analizy oceny potencjału własności intelektualnej i potencjału rynkowego.

Analiza Quick Look

W przypadku pozytywnej oceny technologii na etapie analizy First Look, projekt przechodzi do pogłębionej analizy potencjału własności intelektualnej i potencjału rynkowego.

W ramach tego etapu wykonywane są następujące czynności:

 • szczegółowa analiza stanu techniki i poszukiwania w bazach patentowych we współpracy z rzecznikami patentowymi;
 • ocena potencjału rynkowego i liczebność grupy docelowej;
 • szczegółowa analiza potrzeb odbiorców;
 • analiza konkurencji i alternatywnych rozwiązań;
 • weryfikacja trendów i perspektyw rozwoju rynku.

Porozumienie o współpracy

Jeśli strony decydują się na stałą współpracę, BTM angażuje się w dalszy proces budowania wartości projektu. Na tym etapie wykonywane są najbardziej specjalistyczne usługi związane z inżynierią finansową i tworzeniem modeli biznesowych, przygotowaniem procedur rejestracyjnych i certyfikacyjnych, przygotowaniem pełnej strategii zarządzania portfelem IP i komercjalizacji. Kompletowany jest także zespół, którego właściwy dobór stanowi konieczny warunek sukcesu.

Przygotowanie technologii do komercjalizacji

Na tym etapie twórcy oraz project manager BTM, wspierani przez zespół ekspertów BTM, rozwijają technologię do najwyższego poziomu w ramach dostępnych środków, prowadzą zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz przygotowują się do założenia spółki i wyposażenia jej we wszelkie niezbędne aktywa niematerialne i osobowe. W efekcie powstaje kompleksowa oferta inwestorska, stworzenie spółki oraz objęcie albo nabycie przez inwestora udziałów w niej, co umożliwia bezpośrednią komercjalizację gotowej technologii albo – częściej – przystąpienie do jej rozwijania na najwyższych etapach zaawansowania wymagających największego kapitału, prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych, czy uzyskiwania niezbędnych certyfikatów i prowadzenia procedur rejestracyjnych.

Realizacja procesu komercjalizacji

Co wyjątkowe i najbardziej wartościowe w partnerstwie z BTM to uzyskanie pełnego wsparcia ze strony BTM od momentu pozyskania kapitału do wprowadzenia technologii lub produktu na rynek. BTM finalizuje proces współpracy dopiero w momencie zakończenia procesu komercjalizacji.

działanie w praktyce

Zawsze stoimy po stronie wynalazców.

Nie pobieramy wynagrodzenia. Zainwestowane środki odzyskamy w przypadku udanej komercjalizacji.

 • W wyniku prac zrealizowanych przez BTM Innovations Sp. z o.o. uzyskaliśmy kompleksową strategię komercjalizacji naszego wynalazku wraz z analizą potencjalnego rynku stanu techniki i modelem finansowym przyszłej spółki celowej realizujące komercjalizację. Opracowane materiały były podstawą naszych rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi zainteresowanymi komercjalizacją naszych prac badawczych.

  Dr hab. Łukasz Dziewit
  Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski
 • W wyniku prac zrealizowanych przez BTM Innovations Sp. z o.o. uzyskaliśmy rekomendacje strategii komercjalizacji naszego wynalazku. Opracowane materiały zostały wykorzystane w procesie komercjalizacji rezultatów projektu BIO-IMPLANT, w wyniku której powstała spółka MaterialsCare

  Barbara Ostrowska
  prezes zarządu
 • Pragnę rekomendować BTM Innovations Sp. z o. o. jako eksperta i wykonawcę specjalistycznych usług z zakresu analizy potencjału rynkowego i budowania planów badań i strategii ochrony własności intelektualnej dla produktów farmaceutycznych.

  Dr hab. Katarzyna Koziak
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Opracowane materiały były podstawą naszych rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi zainteresowanymi komercjalizacją naszych prac badawczych. W pełni rekomenduję BTM Innovations Sp. z o.o. jako eksperta i wykonawcę specjalistycznych usług z zakresu analizy potencjału rynkowego i opracowywania strategii komercjalizacji wynalazków biotechnologicznych.

  Dr hab. Tomasz Wilanowski
  Instytut Biologii Doświadczalnej, im. M. Nenckiego PAN
 • W pełni rekomenduję BTM Innovations Sp. z o.o. jako eksperta i wykonawcę specjalistycznych usług z zakresu analizy potencjału rynkowego i opracowywania strategii komercjalizacji innowacyjnych urządzeń medycznych.”

  Prof. dr hab. inż. Marek Darowski
  Instytut Biocybernetyki i Bioinżynierii im M. Nałęcza PAN

Porozmawiajmy o tym co możemy wspólnie osiągnąć.

Pierwszym krokiem w kierunku przekształcenia pomysłu w produkt lub w kierunku stworzenia nowej firmy wokół innowacji jest kontakt z naszym zespołem.